پەیوندی کردن

شوینمان لەسەر شوینی جوکرافی

بیشانگای خستنروی هەولیر

شەقامی 100 متری نزیک خەستخانەی روژ ئاوای هەولیر

بیشانگای خستنروی کرخ

گەرکی ماموستایان ریگای خیرا بەرامبەر کارگەی کربلا

بیشانگای خستنروی فوتون

کرادە خارچ جوار یانی مەسبح

بیشانگای خستنروی میسان

گەرکی عواشە – شەقامی شهیدانی مایس – بەرامبەر فەرمانگەی ئاماری مایس

بیشانگای خستنروی زی قار

شەقامی بغدا بەرامبەر شاری یاری

بیشانگای خستنروی بسرا

گەرکی جزایر شەقامی 14 تموز بەرامبەر باغچەی راهبات
ێالە عرچ اربیل

بیشانگای خستنروی دیوانیە

گەرکی عروبە شەقامی خستخانەی مندال

بیشانگای خستنروی المثنى

گەرکی حیدریە- دواووی فەرمانگەی کشتوکال

بیشانگای خستنروی بابل

ریگای حلە- نجف / کومپانیای گشتی بو دروست کردنی ئوتومبیل

بیشانگای خستنروی نجف

گەرکی عدالە بەرامبر خستخانەی سدر

بیشانگای خستنروی واسط

شەقامی کفائات – نزیک بانکی تنمیە نیودولتی

بیشانگای خستنروی کربلا

شالجیە- شەقامی فروکەخانەی مپنى

سەنتری چاکردنەوی بیلادی-بەسرا

بەسرا بەرامبەر بیشسازی حەمدان بشت سەنتری ڤولڤو.

سەنتری چاکردنەوی بیلادی- رێافه

بغدا شەقامی بیشسازی 52-نزیک دادگای کرادە

سەنتری چاکردنەوی بیلادی – کرخ بغدا

شالجیە – شەقامی فروکەخانەی مپنى.

سەنتری چاکردنەوی ابن البلد - هەولیر

هەولیر شەقامی 100 متری نزیک بەنزینخانەی هوگر.

سەنتری چاکردنەوی بیلادی - نجف

نجف طةركي عةدن –نزيك كارطةي تاية.

لیستی تومار

بیوندی بکە

Address:

عیراق – جادریه – نزیک هوتیلی کورال

کاتکەانی کارکردن

فروشتن

شەمە بو بینچ شەم: 8:30 بیانی تاوکو 8:00 ئیوارە

هەینی: 4:00 ئیوارە – 8:00 ئیوارە

سەنتەرکانی خزمتگوزاری

شەمە بو بینچ شەم: 7:30 بیانی تاوکو 3:30 ئیوارە

هەینی: اخراوە

پارچەی یەدگ

شەمە بو بینچ شەم : 8:30 بیانی تاوکو 4:30 ئیوارە

هەینی: اخراوە

Back to top